كۆنووسى دانیشتنه‌کانی خولی دووه‌م ٢٠٠٥ 2006

پرۆتۆكۆلی دانیشتنی ژماره‌ (11)ی خولی گرێدانی یه‌كه‌م  پرۆتۆكۆلی دانیشتنی ژماره‌ (11)ی خولی گرێدانی یه‌كه‌م

پرۆتۆكۆلی دانیشتنی ژماره‌ (12)ی خولی گرێدانی یه‌كه‌م  پرۆتۆكۆلی دانیشتنی ژماره‌ (12)ی خولی گرێدانی یه‌كه‌م

پرۆتۆكۆلی دانیشتنی ژماره‌ (13)ی خولی گرێدانی یه‌كه‌م  پرۆتۆكۆلی دانیشتنی ژماره‌ (13)ی خولی گرێدانی یه‌كه‌م

پرۆتۆكۆلی دانیشتنی ژماره‌ (14)ی خولی گرێدانی یه‌كه‌م  پرۆتۆكۆلی دانیشتنی ژماره‌ (14)ی خولی گرێدانی یه‌كه‌م

پرۆتۆكۆلی دانیشتنی ژماره‌ (15)ی خولی گرێدانی یه‌كه‌م  پرۆتۆكۆلی دانیشتنی ژماره‌ (15)ی خولی گرێدانی یه‌كه‌م

پرۆتۆكۆلی دانیشتنی ژماره‌ (1)ی نائاسایی خولی گرێدانی یه‌كه‌م  پرۆتۆكۆلی دانیشتنی ژماره‌ (1)ی نائاسایی خولی گرێدانی یه‌كه‌م

پرۆتۆكۆلی دانیشتنی ژماره‌ (2)ی نائاسایی خولی گرێدانی یه‌كه‌م  پرۆتۆكۆلی دانیشتنی ژماره‌ (2)ی نائاسایی خولی گرێدانی یه‌كه‌م

پرۆتۆكۆلی دانیشتنی ژماره‌ (3)ی نائاسایی خولی گرێدانی یه‌كه‌م  پرۆتۆكۆلی دانیشتنی ژماره‌ (3)ی نائاسایی خولی گرێدانی یه‌كه‌م

پرۆتۆكۆلی دانیشتنی ژماره‌ (1)ی نائاسایی خولی گرێدانی دووه‌م  پرۆتۆكۆلی دانیشتنی ژماره‌ (1)ی نائاسایی خولی گرێدانی دووه‌م

پرۆتۆكۆلی دانیشتنی ژماره‌ (2)ی نائاسایی خولی گرێدانی دووه‌م  پرۆتۆكۆلی دانیشتنی ژماره‌ (2)ی نائاسایی خولی گرێدانی دووه‌م

پـرۆتـۆكۆلـی دانیشتنـی ده‌ستپێك خولی گرێدانی دووه‌م 3/9/2006  پـرۆتـۆكۆلـی دانیشتنـی ده‌ستپێك خولی گرێدانی دووه‌م 3/9/2006

پـرۆتـۆكۆلـی دانیشتنـی ژماره‌ (1) خولی گرێدانی دووه‌م 4/9/2006  پـرۆتـۆكۆلـی دانیشتنـی ژماره‌ (1) خولی گرێدانی دووه‌م 4/9/2006

پـرۆتـۆكۆلـی دانیشتنـی ژماره‌ (2) خولی گرێدانی دووه‌م5/9/2006  پـرۆتـۆكۆلـی دانیشتنـی ژماره‌ (2) خولی گرێدانی دووه‌م5/9/2006

پـرۆتـۆكۆلـی دانیشتنـی ژماره‌ (3) خولی گرێدانی دووه‌م 6/9/2006  پـرۆتـۆكۆلـی دانیشتنـی ژماره‌ (3) خولی گرێدانی دووه‌م 6/9/2006

پـرۆتـۆكۆلـی دانیشتنـی ژماره‌ (4) خولی گرێدانی دووه‌م 11/9/2006  پـرۆتـۆكۆلـی دانیشتنـی ژماره‌ (4) خولی گرێدانی دووه‌م 11/9/2006

پـرۆتـۆكۆلـی دانیشتنـی ژماره‌ (5) خولی گرێدانی دووه‌م 13/9/2006  پـرۆتـۆكۆلـی دانیشتنـی ژماره‌ (5) خولی گرێدانی دووه‌م 13/9/2006

پـرۆتـۆكۆلـی دانیشتنـی ژماره‌ (6) خولی گرێدانی دووه‌م 20/9/2006  پـرۆتـۆكۆلـی دانیشتنـی ژماره‌ (6) خولی گرێدانی دووه‌م 20/9/2006

پـرۆتـۆكۆلـی دانیشتنـی ژماره‌ (7) خولی گرێدانی دووه‌م 24/9/2006  پـرۆتـۆكۆلـی دانیشتنـی ژماره‌ (7) خولی گرێدانی دووه‌م 24/9/2006

پـرۆتـۆكۆلـی دانیشتنـی ژماره‌ (8) خولی گرێدانی دووه‌م 25/9/2006  پـرۆتـۆكۆلـی دانیشتنـی ژماره‌ (8) خولی گرێدانی دووه‌م 25/9/2006

پـرۆتـۆكۆلـی دانیشتنـی ژماره‌ (9) خولی گرێدانی دووه‌م 27/9/2006  پـرۆتـۆكۆلـی دانیشتنـی ژماره‌ (9) خولی گرێدانی دووه‌م 27/9/2006

پـرۆتـۆكۆلـی دانیشتنـی ژماره‌ (10) خولی گرێدانی دووه‌م 2/10/2006  پـرۆتـۆكۆلـی دانیشتنـی ژماره‌ (10) خولی گرێدانی دووه‌م 2/10/2006

پـرۆتـۆكۆلـی دانیشتنـی ژماره‌ (11) خولی گرێدانی دووه‌م 3/10/2006  پـرۆتـۆكۆلـی دانیشتنـی ژماره‌ (11) خولی گرێدانی دووه‌م 3/10/2006

پـرۆتـۆكۆلـی دانیشتنـی ژماره‌ (12) خولی گرێدانی دووه‌م 9/10/2006  پـرۆتـۆكۆلـی دانیشتنـی ژماره‌ (12) خولی گرێدانی دووه‌م 9/10/2006

پرۆتۆكۆلی دانیشتنی ژماره‌ (17) خولی گرێدانی دووه‌م 1/11/2006  پرۆتۆكۆلی دانیشتنی ژماره‌ (17) خولی گرێدانی دووه‌م 1/11/2006

پرۆتۆكۆلی دانیشتنی ژماره‌ (18) خولی گرێدانی دووه‌م 6/11/2006  پرۆتۆكۆلی دانیشتنی ژماره‌ (18) خولی گرێدانی دووه‌م 6/11/2006

پرۆتۆكۆلی دانیشتنی ژماره‌ (19) خولی گرێدانی دووه‌م 8/11/2006  پرۆتۆكۆلی دانیشتنی ژماره‌ (19) خولی گرێدانی دووه‌م 8/11/2006

پرۆتۆكۆلی دانیشتنی ژماره‌ (20) خولی گرێدانی دووه‌م 14/11/2006  پرۆتۆكۆلی دانیشتنی ژماره‌ (20) خولی گرێدانی دووه‌م 14/11/2006

پرۆتۆكۆلی دانیشتنی ژماره‌ (21) خولی گرێدانی دووه‌م27/11/2006  پرۆتۆكۆلی دانیشتنی ژماره‌ (21) خولی گرێدانی دووه‌م27/11/2006

پرۆتۆكۆلی دانیشتنی ژماره‌ (22) خولی گرێدانی دووه‌م 29/11/2006  پرۆتۆكۆلی دانیشتنی ژماره‌ (22) خولی گرێدانی دووه‌م 29/11/2006

پرۆتۆكۆلی دانیشتنی ژماره‌ (23) خولی گرێدانی دووه‌م 19/12/2006  پرۆتۆكۆلی دانیشتنی ژماره‌ (23) خولی گرێدانی دووه‌م 19/12/2006

پرۆتۆكۆلی دانیشتنی ژماره‌ (24) خولی گرێدانی دووه‌م 27/12/2006  پرۆتۆكۆلی دانیشتنی ژماره‌ (24) خولی گرێدانی دووه‌م 27/12/2006

پرۆتۆكۆلی دانیشتنی ژماره‌ (4)ی نائاسایی خولی گرێدانی یه‌كه‌م 10/7/2006  پرۆتۆكۆلی دانیشتنی ژماره‌ (4)ی نائاسایی خولی گرێدانی یه‌كه‌م 10/7/2006

پرۆتۆكۆلی ژماره‌ 38ی دانیشتنه‌كانی ساڵی 2006  پرۆتۆكۆلی ژماره‌ 38ی دانیشتنه‌كانی ساڵی 2006

پرۆتۆكۆلی ژماره‌ 37 ی دانیشتنه‌كانی ساڵی 2006  پرۆتۆكۆلی ژماره‌ 37 ی دانیشتنه‌كانی ساڵی 2006

پرۆتۆكۆلی ژماره‌ 36ی دانیشتنه‌كانی ساڵی 2006  پرۆتۆكۆلی ژماره‌ 36ی دانیشتنه‌كانی ساڵی 2006

رۆژمێرى رووداوه‌كان

>